Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 10 Yogyakarta
Telepon : (0274) 565816 / 0813 2882 6169 / 0857 2698 2582
sekarsitinggil@gmail.com